آمار فوق العاده گریزمان در گل‌های اتلتیکو

آمار فوق العاده گریزمان در گل‌های اتلتیکو
مهاجم اتلتیکومادرید در اغلب گل‌های تیمش در سال ۲۰۱۸ تاثیر مستقیم داشته است.