تقلید صدای میمون کار دست رُم داد!

تقلید صدای میمون کار دست رُم داد!
اتحادیه فوتبال اروپا جالوروسی را به خاطر حرکت هوادارانش در شب بازی برابر چلسی توبیخ کرد.